ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้อจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนครด้วยวิธีประกาศอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     27 พ.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนครในส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก     30 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนริมหนองหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนครกิจกรรมจัดทำประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนครกิจกรรมจัดทำประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 ก.ย. 2562
จ้างส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสกลนคร เมือง 3 ธรรม ในงานเทศกาลท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง (จัดกิจรรมออกแบบหอพันสีหอพรรณผ้าจังหวัดสกลนคร) โดยวิธีคัดเลือก     23 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมจ้างจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562