ดาวน์โหลด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว 7338 แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกั.....   166 ครั้ง
แบบรายงานการเสนอกิจกรรมตลาดประชารัฐในปฏิทินการท่องเที่ยวฯ(ตป 09)   122 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลกิจกรรมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน   128 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.....   310 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบ.....   265 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน   84 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   125 ครั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   92 ครั้ง
พรบ.ท่องเที่ยวแห่งชาติ   100 ครั้ง