ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ   19 มิ.ย. 2562 269 ครั้ง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต   28 พ.ค. 2561 268 ครั้ง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร   28 พ.ค. 2561 238 ครั้ง
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และ แนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในสำนักงานการท่องเท.....   28 พ.ค. 2561 227 ครั้ง
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร   28 พ.ค. 2561 231 ครั้ง
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   28 พ.ค. 2561 243 ครั้ง
มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร   28 พ.ค. 2561 235 ครั้ง