บุคลากร

13 เม.ย. 2563      524 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายดลจินดา โมธรรม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

นายดุสิต สุขสม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดรุณี โยธานัก

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดสกลนคร

นางสาวธนัญญา เสนาไชย

เจ้าหน้าที่สถิติ

นายโชตินันท์ หมื่นสุข

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางชัชฎา มูสิกะ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัสดุ

นางสาวมนัญชยา แสนโสม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน

ด้านนโยบายและแผน

นายภาณุวิชญ์ สุขเสริม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี

นายจิตรกร ลากร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ