เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร

15 มิ.ย. 2565      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ : 15-16 มิถุนายน 2565 (เวลา : 9. 30 น.) สถานที่ : ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายละเอียด : นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุบรรณ ประคองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬาและผู้นำนันทนาการ กรมพลศึกษา ,ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น หรือชุมชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร,อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอเต่างอย,อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว,อำเภอกุดบาก,อำเภอกุสุมาลย์,อำเภอคำตากล้า,อำเภอนิคมอูน,อำเภอบ้านม่วง,อำเภอพรรณนานิคม ,อำเภอพังโคน,อำเภอภูพาน,อำเภอวานรนิวาส,อำเภอวาริชภูมิ,อำเภอสว่างแดนดิน,อำเภอส่องดาว และอำเภออากาศอำนวย รวม 130 คน  สำหรับการอบรมครั้งนี้คณะวิทยากรได้นำองค์ความรู้ที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย, นันทนาการในวิถีชีวิตใหม่,หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย,ความรู้เรื่องกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ  โดยจะเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปเผยแพร่กับชุมชนและหมู่บ้านของตนเองได้อย่างถูกต้องต่อไป