เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มิ.ย. 2565      3 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ : 20-22 มิถุนายน 2565 (เวลา : 9. 00 น.) นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการฯ โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนทราบถึงแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน ณ โรงแรมราวินทรา บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี